/СУНАУ ОБА1.2/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/


1 октомври 2012
Публикувано от

Издава се на наследниците от общината по постоянен адрес на починалото лице, след проверка на данните в регистрите за населението. Служи за установяване на наследствени отношения.

Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.1
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 – 12

Необходими документи:

  • Искане за издаване на удостоверение за наследници по образец
  • Документ за самоличност  или нотариално заверено пълномощно

Такса: 3,00 лв. плюс 1.00 лв. за страница
Срок за изпълнение: До 3 дни при представяне на всички документи
                                            До 10 дни, ако информацията се набавя служебно

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:01 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed