3. /СУНАУ IІІ/ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”г”

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:56 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed