Учебни заведения


ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”

гр. Елхово

ул. “Асен Златаров” № 15

e-mail: phscl_el@abv.bg

www.ph-elhovo.com

тел.: 0478 / 88071 – Директор

88072- пом. директор

ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” е създадено през 1886 година като първото класно училище в града. Носител е на орден “Кирил и Методий” – І степен – Продължител на най- добрите традиции в образованието. Училището разполага с 26 класни стаи, 2 компютърни кабинета и модерен физкултурен салон. Осъществява чуждоезиково обучение по английски и руски език. Училището има значителни постижения на учениците на общинско, областно, национално ниво в различни области на науката, художественото творчество и в спорта.През учебната 2007/2008година първо и трето място на национално състезание за компютърни рисунки, І място в националното състезание по компютърни технологии.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Елхово

ул. “Ал. Стамболийски “ № 36

e-mail : oukim_e@abv.bg

www.kim-elhovo.com

тел.: 0478 / 88074 – Директор

88075 и 88076

факс : 0478 / 88074

Съхранило и пренесло през годините най-светлите български възрожденски идеали, днес училището е институция, в която работят висококвалифицирани учители и служители, които обучават и възпитават младото поколение според съвременните модерни изисквания и тенденции.

Училището непрекъснато се обновява и впечатлява както с външния си вид, така и с вътрешната уредба и материално-техническа база. То разполага с кабинети по информационни технологии, мултимедиен кабинет, Вазова стая, кабинети по български език, география, физика, химия, биология, история, кабинети по изобразително изкуство и музика, обновен физкултурен салон, добре уредени класни стаи, корпус за труд и техника с кабинети по готварство, металообработване, дървообработване, текстил и компютърен кабинет, площадки за спорт и отдих, кинозала.

Учители и ученици все по-уверено работят по собствени проекти, одобрени от МОН, с която дейност се доближават до европейските образователни стандарти. Училището успешно приключи работа по проект „Еднакви с ученически униформи, различни в мислите и стремленията си” към Национална програма на МОН „Училището-територия на учениците” и всички ученици вече са с нови униформи.

Кредото на училището е : “ Ние можем ! “

Профилирана гимназия “ Св. Климент Охридски “

гр. Елхово

ул. ”Ангел Вълев “ №39

тел. / факс 0478 / 88067

e-mail : highschool_elhovo@abv.bg

www.kliment-ohridski-elhovo.com

Създадено през 1920г., днес училището провежда профилирано обучение с прием след завършен VІІ клас в две паралелки с интензивно изучаване на чужд език в: природоматематически профил /Математика/ и природоматематически профил /Икономическо развитие/.  Материалната база е осъвременена. Функционират кабинети по български език, математика, информатика, география, история, физика, химия, биология и чуждоезикови кабинети. Училището разполага с богата библиотека на български и чужди езици /английски, френски, руски/, интернет и модерен физкултурен салон.

ПГ “ Стефан Караджа “ – гр. Елхово

гр. Елхово

ул. “Ангел Вълев” №39

тел. / факс : 0478 / 88 292

88 291

88 293

e-mail: pg_stefan_karadja_elhovo@abv.bg

www.pg-elhovo.com

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ преминава през различни етапи на развитие от основаването си през 1968 година, преживява много събития и превратности. В годините училището гради свой собствен облик, амбициозно поставя основните на нови за града и общината образователни дейности. Винаги адаптира своите професии, специалности и форми на обучение към изискванията на пазара на труда. Днес Гимназията е модел на съвременно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на модерните времена. Обучава млади специалист в областите – машиностроене, електротехника, лека промишленост, бизнес и екскурзоводство. Разполага с необходимата материална база с възможността обучението да протича в оптимални условия – компютърни кабинети, учебни работилници, кабинети по общообразователна и специална подготовка. Изградена е открита спортна площадка по проект на община Елхово. В училището преподават висококвалифицирани, с много добър педагогически опит, специалист – учители. Във всекидневната работа на Гимназията са заложени най-важните принципи на съвременното образование: – качествено обучение с много добри преподаватели – развиване на лична мотивация и амбиция за учениците – създаване на навици за работа в екип, в дух на взаимно уважение и доверие Гимназията се финансира от МОМН. Училище с утвърдени традиции и новаторски търсения.

ПУИ “ Никола Йонков Вапцаров “

гр. Елхово

ул. “Чаталджа” №2

e-mail: puischool@mail.bg

тел.: 0478 / 88231

ПУИ “Н.Й.Вапцаров” е специално училище. В него се обучават деца с различна степен на умствена изостаналост от І до VІІІ клас. Завършилите VІІІ клас имат възможност да продължат обучението си в двугодишния курс на обучение / ІХ и Х клас / в професионална паралелка към училището “шивач”. Учениците завършили Х клас получават свидетелство за професионална квалификация.

ПГ по МСС „Че Гевара”

с. Бояново

община Елхово

ул. “ Драма “ 2 а

тел. / факс : 04723-2240

тел.: 04723 – 2250

ПГМСС “ Ернесто Че Гевара” с. Бояново е създадена през 1939 год.

Тази година училището ще отбележи своят 70 годишен юбилей.

Днес има изградена много добра материално-техническа база. Разполага с модерен компютърен кабинет, общежитие с дограма от алуминий и PVC, ученически стол, работилници, лично стопанство- крави, юници, телета, прасета, кокошки, пчелни кошери и пр., където учениците провеждат своята практика и придобиват опит.

Кадровото осигуряване в гимназията е на много добро ниво.

Училището осъществява прием след завършен VІІІ клас по професия „Монтьор на селскостопанска техника” със специалност”Механизация на селското стопанство”, квалификация “монтьор“ и “комбайнер“ със срок на обучение 4 години.Наличната селкостопанска техника и високият професионализъм на преподавателският колектив гарантира получаването на добри професионални умения. Учениците придобиват квалификация водач на МПС – категория А, В, С, Ткт, Твк, Твк-3. За всички ученици има осигурен редовен безплатен транспорт от гр. Елхово.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски”

с. Бояново, общ. Елхово,

ул. „Иван Вазов”№3

тел:04723 2333

e-mail: ou_ph_boqnovo @ abv.bg.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски”с. Бояново е едно от най- старите в района и има 145 годишна история, а броят на обучените в него ученици е повече от 2600.

ОУ „Св.Паисий Хилендарски”продължава да функционира като средищно училище, приемащо ученици от селата Жребино и Борисово. В момента тук се обучават 67 ученици от двата етноса-български и ромски, като ромският е преобладаващ – 90%.

Днес училището е институция, в която преподават високо квалифицирани преподаватели, които осигуряват за всяко дете достъп до знания и обучение, адекватни на неговите способности с цел гарантиране на личностно развитие на младия човек и успешното му интегриране в обществото.

ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

с. Гранитово

ул. „Г. Димитров” №10

е – mail: ou_granitovo

тел: 04722/2238

факс: 04722/2238

Училището е основано през 1850 г. През учебната 2008/2009 година в него се обучават 103 ученици от І до VІІІ клас от селата Гранитово, Мелница, Лесово, Вълча поляна и Малко Кирилово. За пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.

Училищната сграда е обновена. Разполага с добре оборудван кабинет по информатика. Обособени са кухненски бокс и трапезария за храненето на учениците.

ОУ „Хаджи Димитър” предоставя добри условия за обучение и възпитание

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

гр. Елхово

ул.”Калоян” 13

тел.: 0478 / 88066

e-mail: odk_elhovo@abv.bg

В съответствие с държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците ОбДК – Елхово, като извънучилищно звено, работи основно за осмисляне свободното им време, стимулиране и развитие на познавателните им интереси и творчески способности. ОбДК създава условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца в областта на науката и изкуството, организира колективни и индивидуални форми и изяви на общинско, регионално, национално и международно ниво. Към извънучилищното звено и Сдружението към него функционират групи по англ. език, детско-юношески танцов ансамбъл “ Яница “, мажоретен състав и групи по аеробика, вокална група, група по народно пеене, школа по пиано, школа по живопис, литературен кръжок и „Приятели на книгата „ школа по математика , групи по футбол и лека атлетика , в които участват около 400 деца

Многобройни са участията и успехите на възпитаниците на ОбДК. Комплексът осигурява на децата в Елхово богат и разнообразен извънучилищен живот, задоволява желанията и потребностите на различни групи деца.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „НЕВЕН”

ГР.ЕЛХОВО

УЛ.”СЛАВЯНСКА” 6

ТЕЛ.0478 / 88 062 ,88063, 88 065.

Обединено детско заведение/ОДЗ/ „Невен” е целодневна детска градина с общинско финансиране.Намира се в центъра на гр.Елхово,разположена в две сгради на ул.”Славянска” 6 и ул.”Ангел Вълев” 19.Построени за 200 деца и пуснати в експлоатация през 1975г.

Децата са разпределени по възрастов принцип в 8 групи:

– 2 – яслени групи за деца от 1година до навършване на 3 години.
– 4 – детски групи за деца от 3 години до 5 години
– 2 – подготвителни за училище групи за деца на 6 години.

В базата на ул.”Ангел Вълев”се предлагат храни за обедно хранене на деца от 10 месеца до 3 години,отглеждани в домашни условия.

Филиали към ОДЗ са и детските целодневни групи от селата Гранитово и Лесово с общо 38 деца.

КЪДЕ ИГРАЕМ?.В двете сгради има самостоятелни занимални за игри,спални,приемни,офиси за разпределяне на храните,собствени санитарни помещения,много и разнообразни играчки,пързалки,къщички и люлки.

Дворните части от общо 7300кв.м.са спокойно място за игри,отдих и спорт на децата през пролетно-летните дни.

КАКВО УЧИМ? Възпитанието и обучението се осъществява по образователна програма за предучилищно възпитание,утвърдена от МОМН и по програмна система”Ръка за ръка” на изд.”Просвета”.Учебното съдържание по български език,математика,природен и социален свят,музика,изобразително изкуство,физическо възпитание,,игрова култура,конструктивно- техническа и битова дейност е ориентирано към овладяване на фундаментални знания и умения,необходими за формиране на детето ,като самостоятелна личност.

Предлагаме допълнителни педагогически дейности по английски език,балет,аеробика.

Приоритет е подготовката на децата за училище!

ЕКИП! Нашият екип е съчетание от старши учители с над 30 годишен опит в работата с деца и по-млади учители с амбиции,които работят интусиазирано.

ЦЕЛТА НА ЕКИПА Е: да създадем спокойно и уютно място на децата.Значимите неща-здраве и спокойствие за децата, постигаме с внимание,старание и любов.

ЗДРАВЕ!Менюто в детската градина се изготвя и наблюдава от медицински фелдшер. Нашите напитки от билков чай и мляко подслаждаме с мед.Ежедневно на трапезата има плодове.За децата от подготвителните групи осигуряваме допълнително подкрепяща закуска в 10 часа от пресни плодове.

ПРАЗНИЦИ! С вълнение и усмивки в детската градина посрещаме празниците Дядо Коледа,Баба Марта, 8-ми март,пролетта. Ежегодно празнуваме 1 юни-Ден на детето,като рожден ден на детска градина „Невен”.С избраният ден за откриване на детската градина в гр.Елхово през 1975г.,предходните поколения ни завещават една грижа за голямата ценност-ДЕЦАТА .Завещаното от тях вече 35 години се разви от педагогическия екип и превърна в мото „НИЕ ЗНАЕМ КАК”.

РАБОТНО ВРЕМЕ.Детската градина работи всеки ден/без официални празници/от 7.00 до 18.00 през цялата година.
ПРИЕМ.Детската градина приема целогодишно деца от 1 година до 7 годишна възраст.
Всичко ,което Ви вълнува с удоволствие ще отговорим.
Винаги сте добре дошли при нас.
Това е домът на Вашите деца.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „НАДЕЖДА”

ГР. ЕЛХОВО

ул.” Черно море” № 55

Тел.: 88060, 88061

Целодневна детска градина „Надежда”, гр. Елхово осигурява спокойствие и щастливо детство на децата, които я посещават. Посрещаме с усмивка, даваме топлина и обич, уют , ласка и подкрепа, изпращаме с най-скъпи спомени, които остават за цял живот. Най-важните тук са децата, които я изпълват с живот и усмивки, учителитеи всички, които се грижат за тях, носещи дух, интелект, инициативност и всеотдайност и родителите, с които заедно, правим стъпка след стъпка по пътя на познанието и подготовката на децата за училището и живота. Прекрасният колектив на детската градина е този, който я прави привлекателна за децата и семействата им – екип от професионалисти, устремени и амбициозни, решени да дадат най-доброто от себе си в полза на децата.

На 5.11.1985 година новопостроената сграда на ЦДГ”Надежда” отваря врати за най-малките жители на гр. Елхово, като капацитетът й е 150 деца. Проектът е типов, но функционален, с три отделни входа, като във всеки са разположени по две от 6-те групи. От 2009 година двете детски групи в селата Маломирово и Бояново са филиали на ЦДГ”Надежда” и в тях се отглеждат и възпитават общо 46 деца.

От подготвителните групи на детската градина всяка година излизат щастливи деца, общителни и отворени към света и новостите, което прави адаптирането им към училищната среда по-успешно.

Децата разполагат със спортен салон, любимо място за игри, развлечения, празници и спорт , където се провеждат допълнителни дейности – народни и модерни танци, английски език. Ползват музикален салон с уредба и микрофони, където се подготвя вокалната ни група „Надежда”. Детската градина има свой вестник „Надежда и свое телевизионно предаване „За теб”. Всяка група организира Дни на отворените врати в които се канят родители и близки.

Децата имат модерни пособия, материали и играчки, изградена е приятна, красива и наситена с материали за дейности среда. Дворът е обширен, поддържан в добро състояние, с площадка за всяка група.

Храната се приготвя в просторна кухня по специално меню.

Детската градина има традиции в областта на народното творчество, групата за народни танци печели всяка година при участие награди от фолклорни фестивали и това е резултат от общите усилия на деца, учители и родители, Община.

Проектите, които детската градина е спечелила и реализирала са 6, като в още един общински е участвала.

1.”Да си помагаме” – Чарити Ноу Хау

2.”Ограмотяване о подготовка за училище” – „Отворено общество”

3.Деца с увреждания в масовите групи – „Екип”

4.”Живеем и израстваме заедно” – МОМН

5.”За чиста околна среда” – МОСВ

6.”Да си подадем ръка” – Общината, в партньорство с ДГ, МОМН

7.”Образованието – път към по-добро бъдеще” – Община Елхово, ДГ е участвала

Целодневна детска градина „Надежда” е прозорец към света за най-малките деца. Тук се научават да бъдат толерантни, етични, създават се навици и умения за игри, занимания и общуване, учат се да правят избор. В детската градина се стремим да продължаваме семейното възпитание и традиции, да се опознаваме и да се подкрепяме в полза на децата. Изграждаме подкрепяща, развиваща, динамична и плътна заобикаляща ги среда, за да израстват знаещи, можещи и уверени млади хора.

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
11°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 63%
Вятър: 1 m/s ЗСЗ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 07:32
Залез: 17:22