Постоянни комисии


Постоянните комисии имат за задача:

  • да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
  • да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
  • да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

ПК по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП)

Председател: Мария Стоянова Петрова-Минчева

Зам. председател: инж. Любен Владимиров Димитров

Членове: Йовка Драгоева Иванова, Христо Михов Делигрозев, Стоян Иванов Овчаров

ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ):

Председател: инж. Атанас Димитров Попов

Зам. председател: инж. Стоянка Иванова Маджарова

Членове: инж. Янко Михов Георгиев, Донка Атанасова Георгиева, Димитър Валентинов Загоров

ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД):

Председател: д-р Блага Димитрова Георгиева

Зам. председател: Татяна Петрова Дюлгерова

Членове:   Йовка Драгоева Иванова, Донка Атанасова Георгиева, Атанас Янков Стоянов

ПК по законност, обществен ред и установяване на конфликт на интереси (ЗОРУКИ):

Председател: Кирил Стоянов Киров

Зам. председател: инж. Любен Владимиров Димитров

Членове:  инж. Димитър Георгиев Биволаров, Христо Михов Делигрозев,  Димитър Петров Парушев

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:24 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed