МДТ

8. /СУНАУ ОБА13.8/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – чл.74 Необходими документи: Постъпили по официален път писма  / Искане свободен текст Документ за самоличност /Нотариално заверено пълномощно/ Такса:  няма Срок за изпълнение: 7 дни При издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси:                      7 дни – такса: 2лв.                   3 дни...
Прочети ощe »

КАО_9. /СУНАУ ОБА13.9/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Публикувано от
1 октомври 2012

Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6 във връзка със Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1 и чл. 9б Необходими документи: Искане по образец Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото Срок за изпълнение:    7 дни...
Прочети ощe »

10. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА НОВОПОСТРОЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПО ДРУГ НАЧИН ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Публикувано от
1 октомври 2012

Декларациите по чл.14 се подават до 2 месеца от датата на придобиване или 6 месеца, ако имота е придобит по наследство Нормативно основание: Закона за местните данъци и такси – чл. 14 Необходими документи: Декларация по чл.14 по образец Копие от нотариален акт Скица Удостоверение за наследници Разрешение за ползване и др. Копие на...
Прочети ощe »

11. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Публикувано от
1 октомври 2012

Декларациите се подават до 6 месеца от датата на смъртта на наследодателя Нормативно основание: Закона за местните данъци и такси – чл. 32, ал.1 Необходими документи: Декларация по чл.32 по образец Копие от удостоверение за наследници Такса: няма
Прочети ощe »

12. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Публикувано от
1 октомври 2012

Декларациите се подават при прихвърляне на недвижими и движими имущества, при безвъзмездно придобиване на имущества – 2 месеца от получаване на имуществото Нормативно основание: Закона за местните данъци и такси – чл. 49, ал.3 Необходими документи: Декларация по чл.49, ал.3 по образец Удостоверение за данъчна оценка Удостоверение за застрахователна стойност Фактура или други Такса:...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:54 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed