Заповеди на кмета


ЗАПОВЕД № РД-658/17.09.2019 г. за спечелил търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост
[Дата на публикуване – 17 септември 2019 г.]

З А П О В Е Д №РД-657/16.09.2019г. за спечелил търга за придобиване, управление и разпореждане с  общинското имущество 
[Дата на публикуване – 16 септември 2019 г.]

Заповед № РД-633/05.09.2019г. за спечелило публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]

Заповед № РД-632/05.09.2019г. за спечелила публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]

Заповед № РД-631/05.09.2019г. за спечелила публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]

Заповед № РД-630/05.09.2019г.  за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]

Заповед № РД-566/05.08.2019г. за вписване в Регистъра на категоризираните туристически обекти
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]

Заповед № РД-558/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]

Заповед № РД-557/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]

Заповед № РД-556/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]

Заповед № РД-514/11.07.2019г. за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 15 юли 2019 г.]

Заповед № РД-513/11.07.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 12 юли 2019 г.]

Заповед № РД-512/11.07.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 12 юли 2019 г.]

Заповед № РД-252/18.04.2019г. за осигуряване на пожарна безопасност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2019г.
[Дата на публикуване – 11 юни 2019 г.]

Заповед № РД-398/06.06.2019г. за отмяна на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
[Дата на публикуване – 7 юни 2019 г.]

Заповед № РД-275/15.04.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лесово
[Дата на публикуване – 15 април 2019 г.]

Заповед № РД-267/11.04.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване –  11 април 2019 г.]

Заповед № РД-262/10.04.2019г. за отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 10 април 2019 г.]

Заповед № РД-208/18.03.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]

Заповед № РД-204/15.03.2019г. за прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалните части на община Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]

Заповед № РД-203/15.03.2019г. за прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]

Заповед № РД-102/11.03.2019г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 11 март 2019 г.]

Заповед № РД-136/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№215/03.07.2017г.
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]

Заповед № РД-135/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№216/03.07.2017г.
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]

Заповед № РД-134/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№41/25.05.2015г. 
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]

Заповед № РД-117/15.02.2019г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост  
[Дата на публикуване – 15 февруари 2019 г.]

Заповед № РД-22/08.01.2019г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост 
[Дата на публикуване – 9 януари 2019 г.]

Заповед № РД-829/07.12.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост 
[Дата на публикуване – 11 декември 2018 г.]

Заповед № РД-733/31.10.2018г. за изземване на общински имот
[Дата на публикуване – 1 ноември 2018 г.]

Заповед № РД-731/31.10.2018г. за гр. Елхово района, в който община Елхово е организирала сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване
[Дата на публикуване – 31 октомври 2018 г.]
 

Заповед № РД-583/04.09.2018г. в 30 / тридесет/ дневен срок от съобщаване на настоящата заповед да премахнат сградата , тъй като опасна за живота и здравето на живущите в съседство и преминаващите около имота
 
[Дата на публикуване – 07 септември 2018 г.]

 
 Заповед № РД- 569/24.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 23.08.2018г.
[Дата на публикуване – 24 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 556/20.08.2018 г. за прекратяване  съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово на урегулиран поземлен имот
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 554/20.08.2018 г. за прекратяване  съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово на урегулиран поземлен имот
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

Заповед № РД- 557/20.08.2018 г. за прекратяване преписката за закупуване на недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 559/20.08.2018 г. за спечелило публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лалково
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

Заповед № РД- 555/20.08.2018 г. за спечелило публичния търг за продажба на строителни материали
[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 553/20.08.2018 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лесово
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 558/20.08.2018 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]

Заповед № РД- 551/17.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.08.2018г.

[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 550/17.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.08.2018г.

[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]

 Заповед № РД- 493/18.07.2018 г. за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

[Дата на публикуване – 23 юли 2018 г.]
 

Заповед № РД- 481/11.07.2018 г. за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост за срок от една стопанска година
 
[Дата на публикуване – 11 юли 2018 г.]

 Заповед № РД- 465/04.07.2018 г. за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост за срок от една стопанска година
 
[Дата на публикуване – 05 юли 2018 г.]

 Заповед № РД- 382/29.05.2018 г. спечелил търга на 23.05.2018г.

 [Дата на публикуване – 29 май 2018 г.]

 Заповед № РД- 378/28.05.2018 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност
 
[Дата на публикуване – 28 май 2018 г.]

 
Заповед № РД-341/18.05.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.05.2018г.
 
[Дата на публикуване – 18 май 2018 г.]
 

Заповед № РД-218/13.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 11.04.2018 г. 
[Дата на публикуване – 16 април 2018 г.]
 
Заповед № РД-207/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-206/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-205/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-204/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-203/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-199/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-198/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-197/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-195/05.04.2018 г. за реда за придобиване, управление с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 04.04.2018г.

[Дата на публикуване – 5 април 2018 г.]

Заповед № РД-176/27.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 15.03.2018г.

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД-179/28.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 22.03.2018г.

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД- 180/28.03.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти

 списък маломерни имоти
[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД- 153/14.03.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2018 г.]

Заповед № РД- 100/16.02.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 16 февруари 2018 г.]


 

Заповед № РД- 58/30.01.2018

[Дата на публикуване – 01 февруари 2018 г.]

 

Заповед № РД- 58/30.01.2018г. за спечелил търга проведен на 29.01.2018г.

[Дата на публикуване – 31 януари 2018 г.]

Заповед №775/07.12.2017г.

[Дата на публикуване – 07 декември 2017 г.]

 

Заповед №768/04.12.2017

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед №767/04.12.2017

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед №766/04.12.2017 

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед № РД-721/09.11.2017г. във връзка с констатирани огнища  на болестта инфлуенца „А“  по птиците в области Добрич, Хасково и с.Зимница, община Стралджа, област Ямбол и недопускане на разпространението на болестта на  територията на  община Елхово

[Дата на публикуване – 14 ноември 2017 г.]

Заповед № РД–689/27.10.2017г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 27 октомври 2017 г.]

Заповед № РД–604/27.09.2017г. за прекратяване на договор № 3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 27 септември 2017 г.]

Заповед № РД–468/13.07.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-166/19.06.2017 г. от ЕТ „ССС – Станимир Стоянов“

[Дата на публикуване – 26 юли 2017 г.]

Заповед № РД–282/02.05.2017г. за премахване на постройка на ул. Ал.Стамболийски №26 по жалба с вх.№94-00-38/06.02.2017г. 

[Дата на публикуване – 03 май 2017 г.]

Заповед № РД–206/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-637/19.12.2016 г. от „Експрес 2 – Д.В.“ ЕООД.

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–207/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-453/06.10.2016 г. от „Мариета 09“ ЕООД

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–234/05.04.2017г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2017 г.

[Дата на публикуване – 05 април 2017 г.]

Заповед № РД -184/23.03.2017 г. за забрана провеждането на митинг 

[Дата на публикуване – 23 март 2017 г.]

Заповед № РД -156/14.03.2017 г за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2017 г.]

Заповед № РД -146/09.03.2017 г. за процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища

приложение 2

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -145/09.03.2017 г. за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански години по землища

приложение 1

изтегли документацията

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -106/20.02.2017 г. във връзка с премахване на 2 броя стоманобетонови колони, находящи се в имоти собственост на община Елхово.

[Дата на публикуване – 20 февруари 2017 г.]

Заповед № 107/12.02.2016 г. за отмяна на Устройствения правилник на общинска администрация- Елхово, утвърден със заповед № РД -104/10.02.2012 г. и утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация- Елхово, считано от 01.03.2016 година.

Устройствен правилник

[Дата на публикуване – 10 февруари 2017 г.]

Заповед № РД -84/08.02.2017 г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

Приложение № 1

[Дата на публикуване – 08 февруари 2017 г.]

Заповед № РД- 904/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед № РД- 903/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на зем. земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед №РД-878 гр.Елхово 21.12.2016г. за принудително изземване на общински имот, находящ се в с.Бояново, ул.“Н.Й.Вапцаров“№2, ет.2, ап.6 и мазе №6

[Дата на публикуване – 21 декември 2016 г.]

Заповед № 754/28.10.2016г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 28 октомври 2016 г.]

Заповед № РД-424/16.06.2016 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност

[Дата на публикуване – 16 юни 2016 г.]

Заповед № 340/11. 05. 2016г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 19 май 2016 г.]

Заповед № РД – 276/19. 04. 2016г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово

[Дата на публикуване – 19 април 2016 г.]

Заповед № РД-85/03.02.2016г.  за приемaне на общински имоти

[Дата на публикуване – 03 февруари 2016 г.]

Заповед № РД–5/05.01.2016г. за откриване производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в гр.Елхово, ул.Търговска №31

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–3/05.01.2016г. за извършване на принудително премахване на незаконосъобразно поставения  преместваем обект- „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–1090/23.12.2015г. за премахне доброволно и за своя сметка незаконосъобразно поставения преместваем обект „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 23 декември 2015 г.]

Заповед № РД–956/30.10.2015г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 30 октомври 2015 г.]

Заповед № РД–730/06.08.2015г. за установяване и оценка на вредите от възникнал пожар

Протокол от извършената проверка

[Дата на публикуване – 06 август 2015 г.]

Заповед № РД-717/03.08.2015г. за свикване на извънредно заседание на ОбЩК на СНАВР във връзка с усложнена обстановка

[Дата на публикуване – 03 август 2015 г.]

Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот

[Дата на публикуване – 22 юли 2015 г.]

Заповед № РД–464/05.06.2015г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 05 юни 2015 г.]

Заповед № РД–292/14.04.2015г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2015 г.
[Дата на публикуване – 14 април 2015 г.]


Заповед № РД-227 от 12.03.2014 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване – 12 март 2014 г.]

Заповед № РД-764 от 02.10.2012 г. за принудително изземване на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир с площ от 451 183кв.м съставляващ поземлен имот 73328.35.22, находящ се в землището на село Трънково
 [Дата на публикуване – 02 октомври 2012 г.]

Заповед № 428 от 05.06.2012 г. за учредяване на сервитут
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Заповед № 427 от 05.06.2012 г. за право на строеж
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Версия за печат
Неделя, 20 Окт 2019 / 07:17 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
12°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s С
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:31
Залез: 18:25