Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 28 май 2015 г.


22 май 2015
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

№ 46 /19.05.2015 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 28.05.2015 г. от 09.00 часа в  заседателната зала на общината ХLVІ-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Актуализация на Поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект„Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предложение за предоставяне  под наем на 16 426/ 26 426 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор № 27382.500.2571 с площ 26 426 кв.м. в гр. Елхово за 10 стопански години.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 110 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-за баня в кв. 11 по плана на с. Раздел

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 86,13/265 кв. м. ид. ч. от масивна сграда – фурна цялата със застроена площ 265 кв. м. построена в урегулиран поземлен имот ІІ-за фурна в кв. 21 по плана на с. Маломирово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 43/972кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1157по Кадастралната карта на гр. Елхово, целия с площ 972 кв. м. на съсобствениците н-ци Стоян Ангелов Стоянов и Руска Ангелова Радева.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „КСрН 20 кV от БКТП „Юг” до СРС № 269 на ВЛ 20 кV, извод „Надежда” в землището на с.Лесово, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на начина на трайно ползване на части от общински недвижим имот представляващ пасище, мера съставляващо имот № 000242 по картата на възстановената собственост на с. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13.РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:52 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
4°C
Усеща се като: 0°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56