Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост


3 юли 2015
Публикувано от

З А П О В Е Д

№ РД-641

гр.Елхово,30.06.2015г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение№399/35/3/ на Общински съвет – Елхово взето с протокол №35 от 26.06.2014г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       Да се проведе публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.935.1.28, целият с площ от 24.60кв.м, разположен в партерен етаж на жилищна сграда , находяща се в гр.Елхово на ул.“Търговска“№31 с начален месечен наем 62.28лв. без включен ДДС, депозит 373.68лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

       Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 17.07.2015г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1.не се чете

                           2.не се чете

                           3.не се чете

                           4.не се чете

                           5.не се чете

Резервни членове:1.не се чете

                              2.не се чете

на 20.07.2015г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга следва до 17.07.2015г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление за участие в търга по образец от гише №1 на информационния център.

        2.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.

        3.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

        4.Удостоверение от Агенция по вписванията.

        5.Приходна квитанция за внесен депозит.

        6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

.               II.За физически лица :

1. Заявление за участие в търг по образец от гише №1 на информационния  център.

       2.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3/три/ работни дни/.

      3.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.

      4.Приходна квитанция за внесен депозит.

      5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

      6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

      При липса на кандидати за участие в търга на 20.07.2015г., да се проведе втори търг при същите условия на 27.07.2015г. от 14.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 24.07.2015г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „СУ, ОС и ТСУ”за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на госпожа Пепа Кючукова-заместник кмет на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ/п.не се чете/

Кмет на община Елховo

Изтегли тръжната документация

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:45 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56