Стартира проект “Право на независим живот“


30 октомври 2015
Публикувано от

baner-pnj

 Община Елхово информира своите жители, че на 01 ноември 2015 г. стартира проект “Право на независим живот“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020”.

Общата стойност на проекта възлиза на 495 077,60 лева, продължителността му е 25 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга– до 24 месеца.

Целеви групи са:

Ø  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø  Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

Живущите в община Елхово по настоящ адрес кандидат-потребители на социалната услуга, както и кандидатите за работа на длъжност “Домашен помощник” по проект “Право на независим живот ”, могат да подадат заявления на адрес: гр. Елхово, ул. “Търговска“ № 13 – Център за услуги и информация на гражданите, гише № 5.

Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 02.11.2015 г. до 10.11.2015 г. включително, от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч.

I.  За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на проекта се изискват следните документи:

–  заявление по образец (Приложение № 1),  което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Елхово или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен домашен помощник.

– документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

– документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

– удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

– заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.

            В рамките на проекта социални работници ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена методика за извършване оценка на потребностите от услугата “Домашен помощник“ , ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители. 

II. Желаещите да работят като домашни помощници могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

– безработни лица;

– неактивни лица (придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст.

От кандидатите за работа на длъжност “Домашен помощник“ се изискват следните документи:

–  Заявление по образец (Приложение № 2), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Елхово или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

–    документ за самоличност (за справка);

–    автобиография;

–    документи за придобитата образователна степен;

–  пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

–  копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги  по други програми или по друг ред.

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност “домашен помощник“ по проекта,  с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

 Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Елхово, в раздел “Обяви и съобщения“.

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 12:54 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: -3°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 88%
Вятър: 4 m/s И
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24