Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово


16 декември 2016
Публикувано от

СЪОБЩЕНИЕ :

 

Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнeние на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.

МОТИВИ

 

за промени в Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

 

Причините, които налагат приемането на настоящите промени са измененията в ЗМДТ, обнародвани в Държавен вестник бр.97/06.12.2016 г. Необходимостта от извършваните промени е постигане на съответствие между разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и изискванията , принципите и целите на законодателството.

Измененията налагат актуализиране на Наредба № 7 и включват промяна в срока за изготвяне на удостоверенията за данъчна оценка на имотите. Срокът за изготвяне се променя от двуседмичен на петдневен от подаване на искане по образец. В Приложение 1 на Наредба 7 в т.57 досега действащите срокове за изготвяне на удостоверение за данъчна оценка са 14-дневен , 7-дневен и 1-дневен със съответните цени на услугите. Промените в ЗМДТ налагат посочените срокове да се променят съответно на 5-дневен, 3-дневен и 1-дневен. В удостоверенията за данъчна оценка на земеделска земя водещият документ е Удостоверение от Общинска служба по земеделие гр.Елхово за имоти, които не са към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а за земеделска земя в землищата на гр.Елхово, с.Лесово и с.Трънково водещият документ е Удостоверение, издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ямбол.

С цел постигане на справедливост и равнопоставеност при таксуването при издаване на двата вида удостоверения е необходимо същото да се извършва за всеки имот поотделно.

             Определянето на такса битови отпадъци според количеството се отлага за 2018 г. като до 31 март 2017 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и внася в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и 67 от ЗМДТ.

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 7 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Докладна записка

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:00 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed