Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 април 2017 г.


20 април 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

 

№ 20 /19.04.2017 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.04.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 19-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам кмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програмата за 2016 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам кмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за  изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0161-C01 от 17.10.2016 г. по Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам кмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:   Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за  изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0147-C01 от 24.10.2016 г. по Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за  изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0095-C01 от 09.09.2016 г. по Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за  изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0084-C01 от 09.09.2016 г. по Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на минималните  цени за таксиметров превоз на пътници, валидни за територията на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по договор BG16RFOP001-2.001-0127-C01 от 05.10.2016г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по договор BG16RFOP001-2.001-0161-C01 от 17.10.2016г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по договор BG16RFOP001-2.001-0147-C01 от 24.10.2016г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам. кмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

 15.РАЗНИ

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:01 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed