Конкурс за началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”


4 юли 2017
Публикувано от

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № РД –429.03.07.2017г.,  община Елхово обявява

                      

Конкурс за длъжността:

 

Началник отдел “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Елхово

 

1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела в областта на информационно и организационно обезпечаване дейностите на общинска администрация и Общински съвет, дейности по ГРАО и предоставянето на качествени административни услуги чрез ЦУИГ.

Размер на основната заплата за длъжността  – 700,00лв.

2.Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

  • степен на завършено образование – бакалавър;
  • минимален професионален опит – 4 (четири ) години;
  • ранг – ІІІ младши;

 

            3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

            Кандидатът трябва:

            а) да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

            б) да е навършил пълнолетие;

            в) да не е поставен под запрещение;

             г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

            д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: без ограничение.

 

 

            4.Допълнителни умения за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) управленска компетентност;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) ориентация към резултатите;

д)фокус към клиента (вътрешен/външен);

е) професионална компетентност;

ж)други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: работа в интернет среда, компютърна грамотност.

 

5.Начин на провеждане на конкурса – съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., чрез:

  • решаване на тест
  • интервю

 

6.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

           1.Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДСл.;

           2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1  от НПКДСл.;/по образец/

            3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

             4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова,служебна,осигурителна книжка/;

7.Място и срок на подаване на документите за участие:

             Заявленията за участие в конкурса и приложенията към него се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощно /с нотариално заверено пълномощно-оригинал/ в четиринадесет дневен срок от публикуване на обявлението – Ден на публикуване: 04.07.2017 г.; Краен срок за подаване на документите:18.07.2017г. 17:00 ч.;

           Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул.”Търговска” № 13 всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДС и в други нормативни актове

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

8.Информация за конкурсната процедура:

  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса: интернет страницата на община Елхово www. elhovobg.org и таблото за обяви пред административната сграда на община Елхово .

 

            За допълнителна информация: телефон 81254 – г-жа Венета Димитрова; телефон 81261-г-жа Радка Петрова

 

заявление за кандидатстване

декларация чл.17 ал.2 от НПКДСл

 

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

 

Списък на допуснати кандидати за интервю

Списък на недопуснати кандидати за интервю

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 08:37 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24