Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година по землища, както следва


1 август 2017
Публикувано от

ЗАПОВЕД

 

№ РД-493

Елхово, 27.07.2017г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №174/17/12 на Об съвет Елхово, взето с протокол №17 от 26.01.2017г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинското имущество

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

I.Съгласно  Решение №174/17/12 на Об съвет Елхово – Елхово, взето с протокол №17 от 26.01.2017г.  откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за срок от една стопанска   година  по землища, както следва:

   

Землище

Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
Брой имоти Площ

дка

1 гр.Елхово 34 1526.187
2 с.Изгрев 34 484.129
3 с.М.Манастир 127 2228.965
4 с.Раздел 74 4822.185
5 с.Мелница 32 136.292
6 с.Добрич 82 1067.547
7 с.Борисово 19 225.873
8 с.Славейково 7 195.07
9 с.Пчела 21 47.671
10 с.Г.Дервент 113 3644.347
11 с.В.Поляна                 46 790.188
12 с.Чернозем 33 1206.881
13 с.Жребино 53 423.582
14 с.Лалково 33 1029.156
15 с.Лесово 75 3780.909
16 с.Маломирово 27 790.589
17 с.Гранитово 72 1348.11
18 с.Трънково 25 903.528
19 с.М.Кирилово 14 63.344
20 с.Бояново 35 1216.837
21 с.Кирилово 85 1062.416
  Общо: 1041 26993.491

      

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за пасища, мери и ливади-публична  общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елховоwww.elhovobg.org в раздел търгове и конкурси.

     Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

     В търга могат да участвуват собственици на пасищни селскостопански животни и  лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона за всички или отделни поземлени имоти.

           Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:…………… – зам.кмет на община Елхово

      членове:1……………. – юр.к. на  община Елхово

                     2……………..-общински съветник

                     3……………. – гл.експерт СУ ОС и Екология

                     4……………. – гл.експерт  СУ ОС и Екология

                     5……………. – ст.експерт в отдел БФ и ТРЗ

                     6.Кмет или кметски наместник на населеното място, за което ще се провежда търга.

 Резервни членове:1…………                                         

                                                          2…………-счетоводител отдел БФ и ТРЗ от 14,00ч. в залата на Община Елхово на 14.08.2017г.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 11.08.2017г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.          

            2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията.

            3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.Минималният срок за изготвяне на удостоверението е /3/ работни дни.

            4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга. 

            5.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

            8.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет – Елхово.

  1. Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

 За физически лица:

1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

            2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.Минимален срок за изготвяне на документа /3/ работни дни.

            3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга. 

  1. Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

           5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

           6.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

           7.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет – Елхово.

  1. Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   21.08.2017г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 18.08.2017г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

 

Живка Кафеджиева

За Кмет на община Елхово

/Заповед №РД-480/21.07.2017г./

 

 

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 23:59 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24