Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет / години с площ от 5 / 446 / пет цяло от четиристотин четиридесет и шест/ ид.ч. кв.м. от първи етаж на двуетажна масивна сграда


11 август 2017
Публикувано от

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР № 1 – ЕЛХОВО “  ЕООД – ГР. ЕЛХОВО

               –––––––––––––––––––––––––––––––

              Гр. Елхово,ул.”Чаталджа “ № 3 , тел. 047888503,е-mail : mc_elhovo@abv.bg

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д

 №.  23

 гр.Елхово,  25  юли 2017 г.

 

 

                 На  основание, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското

Имущество и  чл.28 от Договор за управление на „ МЦ № 1 – Елхово “ ЕООД

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

               Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 10 /десет / години с площ от 5 / 446 / пет цяло от четиристотин четиридесет и шест/ ид.ч. кв.м. от първи етаж на

двуетажна масивна сграда с идентификатор 27382500.157.1 по кадастралната карта и

кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД – 18 – 103 / 28.11.2008 г. на ИД на АГКК, построена през 1964 г. в ПИ с идентификатор 27382.500.157 с административен адрес гр. Елхово, ул „ Чаталджа “  № 3 с начален месечен наем в размер на 28.95 лв. без ДДС, депозит – 347.40 лв.

 

                         Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на

„ МЦ № 1 – ЕЛХОВО” ЕООД.

 

                         Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 25.август

2017 г. от 10.00ч. до 12.00 ч.

 

                          Търгът да се проведе от комисия в състав :

                           Председател :  не се чета

                           Членове : 1 . не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете

                                            

                         

на  28 август2017 г. от  10.00 часа в счетоводството на № МЦ № 1 – ЕЛХОВО”ЕООД.

                           В търга могат да участват физически и юридически лица .

                           Желаещите да участват в търга, следва до 25 август2017 г. до  15.00 часа да подадат в счетоводството  на „ МЦ №  1 – ЕЛХОВО “ ЕООД.

                            І. За юридически лица

 1. Заявление за участие в търга по образец.
 2. Удостоверение за липса на задължения от НАП , но не по – рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.
 3. Удостоверение от Агенцията по вписванията.
 4. Декларация по чл. 45, ал.6 от Наредба № 5 на ОбС – Елхово.
 5. Приходна квитанция за внесен депозит.
 6. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00 лв.
 7. Пълномощниците в търга да представят ноториално заверено пълномощно.

                        ІІ. Физически лица

 1. Заявление за участие в търга по образец.
 2. Удостоверение за липса на задължения от НАП , но не по-рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.
 3. Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба № 5 на ОбС – Елхово.
 4. Приходна квитанция за внесен депозит.
 5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00 лв.
 6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

                       При липса на кандидати за участие в търга на 28 август 2017 г. да се проведе втори търг при същите условия на 04септември 2017 г. от 10.00 часа, в счетоводството на МЦ № 1 – Елхово “ ЕООД, като документите за участие в търга се подават до 15.00ч. часа на 01 септември 2017 г.

                       Тръжната документация,  утвърдена от Управителя на „ МЦ №1 – Елхово”

ЕООД да бъде предоставена на заинтересованите лица.

                       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на лицата от  комисията за сведение и изпълнение.

                        Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

тръжна документация

 

д – р  Соян  Габров  / не се чете /

Управител на „ МЦ № 1 – Елхово ‘ ЕООД

Версия за печат
Вторник, 20 Март 2018 / 00:00 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24