Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 6/шест/години с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м


15 януари 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

№ РД-18

гр.Елхово,09.01.2018г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение №289/25/6/ на Общински съвет – Елхово взето с протокол №25 от 23.11.2017г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 6/шест/години  с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м, находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1със застроена площ 344кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1391 в гр.Елхово на ул.“Калоян“№13 при граници: на изток – ПИ 1392 и ІІІ – 1393 за следствен арест; на запад – ул.“Калоян“; на север – жилищен блок на ДЗС „Граничар“ и на юг о.т. 217-216-215 с начален месечен наем 136.77лв. без включен ДДС, депозит 984.74лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

       Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 26.01.2018г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1.не се чете

                           2.не се чете

                           3.не се чете

                           4.не се чете

                           5.не се чете

Резервни членове:1.не се чете

                              2.не се чете

на 29.01.2018г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга следва до 26.01.2018г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление за участие в търга по образец от гише №1 на информационния център.

        2.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите – служебно.

        3.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово – служебно.

        4.Удостоверение от Агенция по вписванията-служебно.

        5.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба №5 на ОбС – Елхово.

        6.Приходна квитанция за внесен депозит.

        7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

.               II.За физически лица :

  1. Заявление за участие в търг по образец от гише №1 на информационния

       център.

       2.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово-служебно.

      3.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите-служебно.

  1. Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба №5 на ОбС – Елхово.

      5.Приходна квитанция за внесен депозит.

      6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

      7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

      При липса на кандидати за участие в търга на 29.01.2018г., да се проведе втори търг при същите условия на 05.02.2018г. от 14.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 02.02.2018г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

документация

 

ПЕТЪР КИРОВ/ не се чете/

 Кмет на община Елхово

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:13 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed