Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 22 февруари 2018 г.


14 февруари 2018
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

28 /13.02.2018 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 22.02.2018 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 28 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2019г., 2020г. и 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметове в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 27 февруари 2018г. от 11.00 часа  на общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд .

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: водоем с идент.  27382.14.15 по КК на гр.Елхово,  с площ 19589кв.м.,  находящ се в землището на  гр.Елхово, местност „Горно кюше“  

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на воден обект Язовир – имот номер  000012, местност ”Черния мост”, землището на с.Стройно, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост и учредяване право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план  /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот  045040,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план  /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот  045033,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

14.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:08 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed