На двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.02. 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


9 март 2018
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 28

 

На двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.02. 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2019г., 2020г. и 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

325/28/1/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси  и  чл.16 ал.5 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо БЮ-1 от 12 февруари 2018 г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Елхово:

 1. Одобрява Прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Елхово съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 12 февруари 2018 г. на Министерство на финансите;
 2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021г. на община Елхово съгласно Приложение № 1а към БЮ-1 от 12 февруари 2018 г. на Министерство на финансите;
 3. Одобрява Прогноза на общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021г. на община Елхово съгласно Приложение № 6г към БЮ-1 от 12 февруари 2017 г. на Министерство на финансите;
 4. Одобрява Прогноза за приходите от концесии по бюджета на община Елхово за периода 2019-2021 г. съгласно Приложение 8а към БЮ-1 от 12 февруари 2018 г. на Министерство на финансите;
 5. Одобрява Прогноза на сметките за средства от Европейски съюз за периода 2019-2021г. на община Елхово съгласно Приложение № 1.
 6. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение №10а към БЮ-1 от 12 февруари 2018г. на Министерство на финансите;
 7. Одобрява Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г. на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 12 февруари 2018г. на Министерство на финансите;
 8. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021г. на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 от 12 февруари 2018г. на Министерство на финансите;
 9. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2019-2021г. на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 12 февруари 2018 г. на Министерство на финансите.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметове в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

326/28/2/ Общински съвет – Елхово:

 

І. На основание чл.21 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  ПМС 67/ 14 април 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и във връзка с ПМС 316/20.12.2017 г. за определяне на минималната работна заплата за страната

 

 1. Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмета на община Елхово с население от 10 001 до 50 000 души, считано от 01.03.2018г. в размер на – 1 900лв.

 

 1. 2. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства с население от 501 до 2 500 души в община Елхово, считано от 01.03.2018 г., както следва:

с.Бояново                                  –          730 лв.

с.Лесово                                    –          730 лв.

с.Гранитово                               –          730 лв.

с.Изгрев                                     –          730 лв.

 

 1. 3. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства с население до 500 души в община Елхово, считано от 01.03.2018 г., както следва:

с.М.Манастир                            –          665 лв.

с.Пчела                                       –          665 лв.

с.Маломирово                           –          665 лв.

с.Мелница                                  –          665 лв.

с.Кирилово                                –          665 лв.

с.Раздел                                     –          665 лв.

с.Трънково                                 –          665 лв.

с.Жребино                                 –          665 лв.

 

 1. 4. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

 

ІІ. Задължава кмета на община Елхово да отрази промяната в броя на кметовете на кметства от 501 до 2 500 души и до 500 души в длъжностното щатно разписание на общината.

 

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ: 

 

327/28/3/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“, Общинският съвет:

 

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  95 722 лева лв. (деветдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2018 г. за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“.

 

 1. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Елхово – Болярово”, представлявано от Даниела Иванова Минкова – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Елхово , проведено на 22.02.2018 ,  Протокол № 28 , т. 3 от дневния ред по доклад № 3/ 22.02.2018 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 2„против” и „въздържали се” 5, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово.

 

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 27 февруари 2018г. от 11.00 часа  на общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

328/28/4/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация-гр.Ямбол, което ще се състои на 27 февруари 2018г. от 11.00 часа, както следва:

         По точка 1. Съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на асоциацията приема отчетът за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол, за 2017 година.

 – ЗА.

         По точка 2. Съгласно чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на асоциацията приема отчетът за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2017г.

– ЗА.

         По точка 3. Съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК приема бюджета на Асоциацията по В и К-Ямбол за 2018 година.

– ЗА.

         По точка  4. Общото събрание на Асоциацията одобрява Подробна инвестиционна програма  на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД-Ямбол за 2018г.

– ЗА.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

 

329/28/5/ Общински съвет – Елхово:

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1  от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2017/2018г., общинските полски пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена в размер на средното годишно рентно плащане  за землището на с.Жребино, с. Раздел, с. Малък Манастир, с. Мелница, с. Кирилово, с. Вълча поляна, с. Славейково, гр. Елхово, с. Гранитово, с. Трънково, с. Маломирово, с. Бояново, с. Чернозем, с. Лесово, с. Изгрев и с. Борисово.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018 г.

ІІІ. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 17/18г.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд .

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

330/28/6/ Общински съвет – Елхово:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.37и, чл37о, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.1, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет-Елхово:

 1. 1. Определя годишен план за паша, Размера и местоположението на мерите,  пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
 2. Определя Правила за ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията  на  общината през 2018 г. – Приложение №4.
 3. 3. Разрешава отдаване под наем без търг за срок от десет стопански години на пасища, мери и ливади  от общинския поземлен фонд по цена определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение №3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.

            4.Разрешава, на основание  чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ да се проведат публични търгове за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади  от ОПФ за стопанската 18/19г. по начална тръжна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.

II.Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мири  и ливади.

III.Забранява заграждане на всички  пасища, мери и ливади – общинска собственост, предназначени за общо и за индивидуално ползване, както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях.

 

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: водоем с идент.  27382.14.15 по КК на гр.Елхово,  с площ 19589кв.м.,  находящ се в землището на  гр.Елхово, местност „Горно кюше“  

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

331/28/7/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение №265/23/16 от 04.09.2017г.  на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-561/11.09.2017г.  на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

І.Определя, за концесионер ЕКО-БУЛ -ТУР“ ЕООД,  на обект публична общинска собственост: водоем с идент. 27382.14.15 по КК на гр.Елхово,  с площ 19589кв.м.,  находящ се в землището на гр.Елхово, местност „Горно кюше“,   съгласно АОС №107/13.07.1998г.

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. Предмет на концесията: управление и експлоатация на обекта на концесията със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, като развива следните дейности: рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.
 2. 2. Обект на концесията: водоем с идент. 14.15 по КК на гр.Елхово, с площ 19589кв.м., находящ се в землището на гр.Елхово, местност „Горно кюше“,   съгласно АОС №107/13.07.1998г.
 3. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години.
 4. Размер на годишно концесионно плащане- 648.00 лв. (шестотин четиридесет и осем) лева без ДДС.
 5. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност – 27000.00 (двадесет и седем хиляди ) лева с ДДС.
 6. 6. Определения за концесионер участник да внесе гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор при подписването на договора парична вноска – сума в размер на 50 % от договорената годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

 1. 1. Да сключи концесионния договор.
 2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
 3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
 4. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото, Решение №265/23/16 от 04.09.2017г.   на Общински Съвет Елхово и предложената от ЕКО-БУЛ -ТУР“ ЕООД, оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на воден обект Язовир – имот номер  000012, местност ”Черния мост”, землището на с.Стройно, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

332/28/8/ Общински съвет – Елхово:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.52, ал.1, т.3, б.“б“ от Закона за водите, да бъде  издадено  разрешително за ползване на воден обект – Язовир, представляващ имот номер 000012, местност “Черния мост”, землището на с.Стройно, община Елхово.

         2.Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания в т.1 повърхностен воден обект.

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост и учредяване право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

333/28/9/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени, както следва :

         1.1. За продажба по Закона за общинската собственост на :

1.1.1. Апартамент № 2 със застроена площ 44,74 кв. м. на 1 етаж от жилищен блок в с. Бояново на ул. Никола Вапцаров № 2, построен в УПИ VІІІ-за жилищно строителство кв. 53 по ПРЗ на с. Бояново, заедно с прилежащо мазе № 2 със светла площ 8,49 кв. м., 7,609 % ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на апартамента на изток – апартамент № 1, на запад – апартамент № 3, на север – апартамент № 1 и апартамент № 3 и на юг – свободна площ и на избеното помещение на изток – избено помещение № 1, на запад – свободна площ, на север – свободна площ, на юг – коридор на стойност 4 200,00 лв.;

1.2. За учредяване право на ползване за срок от 5 години по Закона за общинската собственост върху :

1.2.1. Първа част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 665,00 лв./месец без ДДС;  

         1.2.2. Втора част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 665,00 лв./месец лв. без ДДС;

         1.2.3. Трета част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 12,50 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 470,00 лв./месец без ДДС.

Общински съвет – Елхово разрешава стойността на правото на ползване да бъде разсрочено на годишни вноски.

 1. Възлага на кмета на общината за имота по т. 1.1.1 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договора за покупко-продажба, а за имотите по т. 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на лицето спечелило публичния търг и сключи договорите за учредено право на ползване.

 

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план  /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот  045040,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

334/28/10/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045040, местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово .     
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045040,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово .
 3. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за елементи на техническата  инфраструктура –   водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045040, местност „АРЕАЧ БАИРА” в землището на с.Кирилово, община  Елхово през общински поземлени имоти: № 000125 – пасище , мера , земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 000032 –полски пъти  ПИ № 20 – местен път ІV клас.

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план  /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот  045033,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

335/28/11/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045033, местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово .     
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- трасе на водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045033,  местност „АРЕАЧ БАИРА” по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово .
 3. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за елементи на техническата  инфраструктура –   водопровод и подземен ел.кабел до поземлен имот 045033, местност „АРЕАЧ БАИРА” в землището на с.Кирилово, община  Елхово през общински поземлени имоти: № 000125 – пасище , мера , земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 000032 –полски път , ПИ № 20 – местен път ІV клас, ПИ 000082 – пасище,мера, ПИ 000036 – дере, ПИ 000112- пасище, мера, ПИ 000068 полски път, ПИ 000026 полски път и  ПИ 000064 полски път

 

 12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

ОбС РЕШИ:

 

336/28/12/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.20 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, приема одобрения кандидат П. А. И. с подадено заявление с вх.№ № 855/ 08.02.2018г. и отпуска  финансово подпомагане  в размер на 2000.00 лв., съгласно приложение № 1

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

ОбС РЕШИ:

 

337/28/13/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Стефан Русков Христов, с. Г. Дервент – 300.00 лв.
 3. Наско Златев Иванов, с. Лесово- 500.00 лв.
 4. Тодор Киров Тодоров, с. Трънково – 300.00 лв.
 5. Стоян Георгиев Георгиев, с. Изгрев- 200.00 лв.
 6. Христо Димчев Колев, гр. Елхово – 500.00 лв.

 

 1. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

 1. Радостина Илиева Мишева, с. Маломирово
 2. Маринка Минчева Тинтонова, гр.Елхово

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                      Председател на ОбС /П/                                                

                                 /Мария Петрова/                         /Николай Тончев /

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:50 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed