Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 юни 2019 г.


20 юни 2019
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

 

 

П  О  К   А  Н  А

      

№ 44 /20.06.2019 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.06.2019 г. от 9.00 часа  в заседателната зала на общината 44 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

                                        

Проект:

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

за предстоящо заседание на 27. 06. 2019 г.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово .

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година в гори собственост на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ВНОСИТЕЛ: Николай ТончевПредседател на Об.С- Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1дка, представляващ част от имот №27382.83.1–друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост в землището на гр.Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 0,500дка, представляващ част от имот №32576.105.9–друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост в землището на с.Изгрев.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

                                              

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.9605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.4538 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – кмет на Община Елхово

 

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване на ПУП-ПП и даване на предварително съгласие за право на прокарване през имоти общинска собственост, съгласно регистър на засегнати имоти попадащи в трасето и сервитута на обект“Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница- изграждане на сензорни линии за наблюдение“в землището на с.Г.Дервент и с.Лесово, община Елхово, област Ямбол 

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ имот № 055063  по квс село Голям Дервент в частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на строеж върху поземлен имот – общинска собственост в землището на с. Голям Дервент във връзка с изграждане на обект „изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение”.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 1. РАЗНИ

 

 

 

 

  

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ:

Председател на ОбС-Елхово

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
9°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 58%
Вятър: 0 m/s ЗСЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41