Подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”


12 юли 2019
Публикувано от

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0072 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

О Б Я В Я В А

подбор на персонал ангажиран в рамките на проекта за следните длъжности:

• Домашен помощник – 5 бр.;
• Медицински специалист – 2 бр.;
• Социален работник-координатор – 1 бр.;

Допустимо е персоналът да са лица, придобили или упражняващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не съществува възрастово ограничение за наетите по проекта лица.

1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 5 (пет) домашни помощника на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .

1.1 Основни дейности:
– Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
– Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
– Съдействие при приготвяне на храна;
– Оказване на помощ при хранене;
– Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
– Придружаване при разходка и посещение на кино, театър, изложба и др.
1.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
– Да не са осъждани;
– Образователна степен – средно;
– Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
– Допълнителни квалификации са предимство.
■ специфични изисквания:

– Комуникативност и умения за работа в екип.

2. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 2 (две) Медицински сестри на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .

2.1. Основни дейности:
– Събира и предоставя здравна информация на потребителите;
– Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;
– Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;
– Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;
– Извършва манипулации, които могат да бъдат извършвани извън лечебно заведение – измерване на витални показатели;
– Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.
2.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не са осъждани;
– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
– Образователна степен – висше, професионален бакалавър, полувисше;
– Специалност – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Здравни грижи“, „Фелдшер“;
– Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването;
– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
– Допълнителни квалификации са предимство.
■ специфични изисквания:

– Умения за работа в екип.

3. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Социален работник – координатор на услугата на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .

3.1. Основни дейности:

– Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като участва в разработването на графици и транспортни схеми.
– Координиране на останалите наети по трудово правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение.
– Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя. Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите
– Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност;
– Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидат – потребителите.
2.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Опит в областта на социални дейности е предимство.
– Минимална степен на образование – средно, Висше образования в сферата на хуманитарните науки – предимство
– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
■ специфични изисквания:

– Да притежава умение за работа в екип

Начин на провеждане на подбора:
1. Допускане по подадените документи
2. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
– Заявление – по образец;
– Автобиография – по образец;
– Документ за завършено образование – копие;
– Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
– Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/;
– Декларация за обработка на лични данни (по образец).

Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Центъра за услуги и информация” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.
Срок и място на подаване на документите:
Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 15.07.2019 г. до 31.07.2019 г. включително.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за обявената длъжност.
Информация за процедура за подбор:
Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се обявяват на интернет страницата на общината www.elhovobg.org и таблото за обяви на община Елхово .
За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за провеждането му ще бъдат обявени на 09.08.2019 г. на информационното табло и на сайта на Община Елхово.

необходими документи по образец

 

допуснати кандидати

Версия за печат
Неделя, 20 Окт 2019 / 06:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
12°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:31
Залез: 18:25