Заповед № РД-516/11.07.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:


12 юли 2019
Публикувано от

ЗАПОВЕД

 

РД-516

 

Елхово, 11.07.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  41/28.03.2019 г., 42/25.04.2019 г. и 43/23.05.2019 г.

   

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи :

  1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на началника на СГКК – Ямбол, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 48, площ : 511 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : 27382.500.3572, кв. 5, парцел ХХХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9694, 27382.500.7162, 27382.500.9611, 27382.500.9696 с начална тръжна цена 3 200,00 лв. без ДДС, депозит 320,00 лв.
  2. Дворно място с площ 1 750 кв. м. съставляващо поземлен имот Комбинат в кв. 19 по плана за регулация и застрояване на с. Лалково одобрен със заповед № 5212/11.12.1950 г., при граници на поземления имот на североизток – река, запад – улица о. т. 60 – 61 и юг – ПИ І-214, заедно с построената през 1970 г. в това дворно място едноетажна масивна сграда – фурна със застроена площ 120 кв. м. с начална тръжна цена 11 100,00 лв. без ДДС от които земя – 5 600,00 лв. и сграда – 5 500,00 лв., депозит 1 110,00 лв.
  3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 6 429 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7235, 27382.500.7255, 27382.500.9515, 27382.500.9516 с начална тръжна цена 37 300,00 лв. без ДДС, депозит 3 730,00 лв.
  4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Морава № 3, площ : 2 998 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7121, 27382.500.7235, 27382.500.9514, 27382.500.9516 с начална тръжна цена 17 400,00 лв. без ДДС, депозит 1 740,00 лв.
  5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Арда, площ : 546 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 2690, квартал 137, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2691, 27382.500.2689, 27382.500.2688, 27382.500.2687, 27382.500.7119 с начална тръжна цена 3 900,00 лв. без ДДС, депозит 390,00 лв.

 

Публичният търг да се проведе на 30.07.2019 г. от 9.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 02.08.2019 г. от 9.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 29.07.2019 г. и 01.08.2019 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи да се приемат до 17.00 часа на 29.07.2019 г. и 01.08.2019 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

 

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 750 кв. м. съставляващо ПИ Комбинат в кв. 19 по плана на с. Лалково заедно с едноетажна масивна сграда – фурна, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

 

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 29.07.2019 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 01.08.2019 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

тръжна документация

скици

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Неделя, 20 Окт 2019 / 06:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
12°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 97%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:31
Залез: 18:25