Четиридесет и пето заседание


6 август 2019
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 45

На четиридесет и петото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.07.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 15.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна състава на Постоянната комисия по Общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ).

ВНОСИТЕЛ:Николай Тончев – Председател на ОбС–Елхово

 

По т.1 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

505/45/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал.3 и чл.29, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Красимир Георгиев Кръстев за член на Постоянната комисия по Общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По т.2 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

506/45/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание  чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 1, № 2 и № 3.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Възлагане на услугата „патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-0072-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По т.3 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

507/45/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1.Упълномощава  кмета  на  община Елхово  да  възложи изпълнението на услугата „патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-0072-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ” на Общинска структура – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Служба „Социални дейности“ . 

2.Финансираните по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

3.Възлага на кмета на Община Елхово да изпълни всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията.

 

           

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0072-C01 от 27.06.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” във връзка с реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По т.4 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

508/45/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Упълномощава кмета  на  община Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност 27 867,37лева (двадесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки), обезпечаваща 20 % авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0072-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”.

 

 1. Възлага на кмета на Община Елхово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0072C01 от 27.06.2019г.

 

 1. О Т Ч Е Т – от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари 2019 г. юни 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По т.5 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

509/45/5/ Общински съвет – Елхово:

Няма предложен проект на решение

 

 1. О Т Ч Е Т – от Николай Тончев Колев – Председател на Общински съвет – Елхово ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари 2019 г. – юни 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Николай ТончевПредседател на Об.С- Елхово

 

По т.6 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

510/45/6/ Общински съвет – Елхово:

Няма предложен проект на решение

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По т.7 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

511/45/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4016 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово ул. Арда, площ : 296 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9В, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4012, 27382.500.4021, 27382.500.4020, 27382.500.4017, 27382.500.7119, 27382.500.4015, на стойност    2 072,00 лв., без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 282 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9В, парцел VІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2279, 27382.500.4019, 27382.500.4018, 27382.500.4017, 27382.500.4016, 27382.500.4021, 27382.500.7194, на стойност 1 833,00 лв., без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Ж. Петков, площ : 1 159 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : не застроен имот за обществена сграда, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІІ при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 27382.500.9606, 27382.500.1672, 27382.500.7064, на стойност    10 431,00 лв., без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Хаджи Димитър, площ : 1 659 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : не застроен имот за обществена сграда, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІ при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 27382.500.9598, 27382.500.1672, 27382.500.9605, на стойност 13 272,00 лв., без ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4538 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, м. Торлозови мочури, площ : 9 553 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : ливада, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 004539, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.58.299, 27382.58.300, 27382.500.2812, 27382.57.299, на стойност 62 095,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договорите за покупко-продажба.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: .Предложение за отдаване под наем на част от имот

публична общинска собственост с площ от 20кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Асен Златоров“№15  за срок до 10/десет/ години след провеждане на  публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.8 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

512/45/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 10/десет/години за учебния период от 01.09. до 30.06. след провеждане на публичен търг на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор  27382.500.715 с площ  от 20/14677ид.ч кв.м/двадесет цяло ид.ч от четиринадесет хиляди и шестстотин седемдесет и седем кв.м от дворното място цялото с площ 14677кв.м/ по кадастрална карта на град Елхово одобрена със заповед №РД-18-103 от 28.11.2008г. при граници и съседи:  на изток – 27382.500.7134, ул.”Вардар”; на северозапад – 27382.500.7133, ул.”П.Хилендарски и на юг – 27382.500.7020, ул.”Асен Златаров” с месечна наемна цена, определена на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

         2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2590, находящ се гр.Елхово, ул.“Търговска“№2, ет.1 с площ от 26.86кв.м за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.9 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

513/45/9/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ съгласно кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. –  самостоятелен обект за офис с идентификатор 27382.500.2590.1.2 и площ от 26.86кв.м, разположен на първи етаж в сграда 1  с идентификатор 27382.500.2590.1, построена през 1966г. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2590 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 27382.500.2590.1.8, под обекта няма, над обекта 27382.500.2590.1.4 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 20/866ид.ч кв.м от ПИ27382.500.9001, находящ се в гр.Елхово, ул.“Трети март“ за срок до 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.10 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

514/45/10/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.9001 с площ  от 20/866ид.ч кв.м, целият с площ от 866кв.м, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 1.ПИ 27382.500.896; 2. ПИ 27382.500.898; 3. ПИ 27382.500.7244; 4. ПИ 27382.500.899; 5.ПИ 27382.500.7105; 6.ПИ 27382.500.901; 7. ПИ27382.500.7153 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост с площ 53/4753ид.ч кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Чаталджа“ за срок до 10г/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.11 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

515/45/11/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56,ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: 53/4753ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целият с площ 4753кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК при граници:ПИ №№ 27382.500.7018,  27382.500.168, 27382.500.166, 27382.500.9817, 27382.500.9155, 27382.500.7124 и 27382.500.7001 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

        

 1. 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място и изменение на ПУП- План за регулация, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 и ал.6 от ЗУТ за строеж : Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово- обект 5 и 6 от проект „ Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.12 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

516/45/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.129 , ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- трасе на главен канализационен колектор VI в участъка от ревизионна шахта 579 до ревизионна шахта 633 на територията на гр. Елхово с дължина 1027м.

и е ПУП- план за регулация за кв. 109А по ЗРП на гр. Елхово, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж : Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово- обект 5 и 6 от проект „ Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

По т.13 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

517/45/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Мариана Николаева Ганчева – гр.Елхово, ул.”Цар Освободител”№1- 100 /сто/ лева.

 

 1. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

          1.Иван Матев Матев от с.Изгрев

 1. Марийка Димитрова Желязкова от гр. Елхово

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по договор BG16RFOP001-2.002-0010-C01 от 08.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По т.14 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

518/45/14/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Упълномощава кмета на община Елхово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” на стойност 399 737,08 лева, обезпечаваща 35% авансово плащане по договор № BG16RFOP001-2.002-0010-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.
 2. Възлага на кмета на Община Елхово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-2.002-0010-C01 от 08.03.2019г.

        

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по договор BG16RFOP001-2.002-0011-C01 от 08.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”(РСПБЗН) – Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

По т.15 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

519/45/15/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Упълномощава кмета на община Елхово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” на стойност 74 989,93 лева, обезпечаваща 35% авансово плащане по договор № BG16RFOP001-2.002-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Елхово“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.
 2. Възлага на кмета на Община Елхово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-2.002-0011-C01 от 08.03.2019г.

 

 

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист:                                  Председател на ОбС /П/                                                

                          /Мара Йовчева/                                          /Николай Тончев/

 

 

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
11°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 53%
Вятър: 0 m/s ССЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41